.
DIỆN BẢO LÃNH CHA MẸ VÀ ÔNG BÀ Ở CANADA
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.

Canada bắt đầu mở lại chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2014. Từ ngày 2 tháng 1 năm 2014 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2015, Bộ Quốc Tịch và Di Trú Canada (CIC) chỉ nhận 5 000 hồ sơ. 5 000 hồ sơ ở đây là 5 000 hồ sơ đầy đủ đầu tiên mà CIC nhận được chứ không phải 5 000 hồ sơ đầu tiên mà CIC nhận được.

Một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm tất cả giấy tờ liệt kê trong danh sách kiểm tra giấy tờ. Đó là những mẫu đơn và giấy tờ sau đây:


MẪU ĐƠN

1. Mẫu IMM 1344 (Application to Sponsor, Sponsorship Agreement and Undertaking). Mẫu này phải được điền bởi người bảo lãnh.

2. Mẫu IMM 5768 (Financial Evaluation for Parents and Grandparents Sponsorship). Mẫu này phải được điền bởi người bảo lãnh và người đồng ký tên (nếu có).

3. Mẫu IMM 5409 (Statutory Declaration of Common-law Union). Người bảo lãnh chỉ cần điền và ký tên mẫu này nếu người bảo lãnh và người đồng ký tên sống chung không kết hôn.

4. Mẫu IMM 0008 (Generic Application Form for Canada). Mẫu này phải được điền bởi đương đơn chính.

5. Mẫu IMM 0008DEP (Additional Dependants/Declaration). Mẫu này phải được điền bởi đương đơn chính nếu đương đơn chính có trên hai người phụ thuộc đi kèm.

6. Mẫu IMM 5669 (Schedule A – Background/Declaration). Mẫu này phải điền bởi đương đơn chính và những thành viên gia đình trên 18 tuổi.

7. Mẫu IMM 5476 (Use of Representative). Mẫu này chỉ cần bởi người bảo lãnh hoặc/và đương đơn chính nếu ủy quyền cho một người nào khác. Theo luật di trú của Canada thì chỉ có luật sư (Lawyers), chưởng khế (Notaries) và cố vấn di trú hợp pháp (Certified Immigrant Consultants) mới được nhận thù lao để đại diện người bảo lãnh hoặc và đương đơn chính. Những người không phải là luật sư, chưởng khế hoặc cố vấn di trú hợp pháp có thể đại diện người bảo lãnh hoặc/và đương đơn chính nhưng không được phép nhận thù lao.


GIẤY TỜ GỬI KÈM CÁC MẪU ĐƠN

1. Bản sao của một trong những giấy tờ sau đây:

- Thẻ thường trú (hai mặt). Nếu bạn không có thẻ thường trú thì bạn có thể dung mẫu IMM 1000 (Record of Landing) hoặc IMM 5292 hay IMM 5688 (Confirmation of Permanent Residence);

- Thẻ quốc tịch Canada (hai mặt);

- Giấy khai sanh cấp trong Canada;

- Giấy chứng nhận quốc tịch Canada không có hình cấp trước ngày 15 tháng 2 năm 1977; hoặc

- Hộ chiếu Canada (những trang có số hộ chiếu, ngày cấp, ngày hết hạn, hình, tên họ, ngày và nơi sanh).

2. Bản sao của giấy chứng nhận kết hôn, nếu bạn có người đồng ký tên trên các mẫu đơn bảo lãnh và người này là người hôn phối của bạn.

3. Nếu người hôn phối của bạn hoặc người bạn tình sống chung không kết hôn của bạn là người đồng ký tên trên các mẫu đơn bảo lãnh thì bạn cần bản sao những giấy tờ sau đây của họ:

- Thẻ thường trú (hai mặt). Nếu họ không có thẻ thường trú thì họ có thể dung mẫu IMM 1000 (Record of Landing) hoặc IMM 5292 hay IMM 5688 (Confirmation of Permanent Residence);

- Thẻ quốc tịch Canada (hai mặt);

- Giấy khai sanh cấp trong Canada;

- Giấy chứng nhận quốc tịch Canada không có hình cấp trước ngày 15 tháng 2 năm 1977; hoặc

- Hộ chiếu Canada (những trang có số hộ chiếu, ngày cấp, ngày hết hạn, hình, tên họ, ngày và nơi sanh).

Xin lưu ý rằng người bạn tình sống chung không kết hôn phải sống tối thiểu một năm liên tục với bạn.

4. Bằng chứng quan hệ giữa đương đơn chánh và người bảo lãnh:

- Bản sao giấy khai sanh của người bảo lãnh.

Nếu bạn bảo lãnh ông bà của bạn thì bạn phải nộp giấy tờ sau đây:

- Bản sao giấy khai sanh của ba hoặc của mẹ bạn.

5. Option C hoặc Notice of Assessment cấp bởi Sở thuế Canada (Revenue Canada) trong vòng 3 năm thuế mới nhất.

Xin lưu ý rằng nếu bạn có người hôn phối hoặc người bạn tình sống chung không kết hôn thì bạn phải kèm theo những giấy tờ nói trên của họ.

6. Bản sao hộ chiếu của đương đơn chính và của tất cả người phụ thuộc đi kèm.

7. Bằng chứng quan hệ giữa đương đơn chính và người hôn phối hoặc người bạn tình sống chung không kết hôn:

- Giấy chứng nhận kết hôn; hoặc

- Mẫu IMM 5409 (Statutory Declaration of Common-law union). Mẫu này phải được điền bởi đương đơn chính và người bạn tình sống chung không kết hôn. Người bạn tình sống chung không kết hôn phải sống tối thiểu một năm liên tục với đương đơn chính.

8. Bằng chứng giữa đương đơn chánh và trẻ lệ thuộc đi kèm.

- Giấy khai sanh của những trẻ đi kèm.

Những trẻ lệ thuộc phải:

- Dưới 22 tuổi và không có người phối ngẫu hoặc người bạn tình sống chung không kết hôn; hoặc

- Lệ thuộc về phương diện tài chánh vào cha mẹ và liên tục theo học trọn thời gian một trường sau trung học kể từ khi trước tuổi 22 (hoặc kể từ khi kết hôn hay sống chung bạn tình không kết hôn, nếu điều này xảy ra trước năm 22 tuổi), hoặc

- Lệ thuộc về phương diện tài chánh vào cha mẹ từ năm trước 22 tuổi và không tự chăm sóc cho mình được do tình trạng sức khỏe.


THU NHẬP CẦN THIẾT ĐỂ BẢO LÃNH CHA MẸ HOẶC/VÀ ÔNG BÀ

Số người trong hộ của bạn quyết định số tiền thu nhập mà bạn cần có để bảo lãnh cha mẹ hoặc/và ông bà của bạn.

Muốn tính số người trong hộ của bạn, bạn phải tính:

- Chính bạn.

- Người phối ngẫu hoặc người bạn tình sống chung không kết hôn của bạn, và

- Những người con lệ thuộc của bạn hoặc của người phối ngẫu hoặc của người bạn tình sống chung không kết hôn của bạn,

- Những người mà bạn bảo lãnh và

- Tất cả những thành viên gia đình lệ thuộc của họ, dù những thành viên này có đi kèm hay không.

Với một hộ 2 người thì thu nhập năm 2010 là 35 881 $, năm 2011 là 35 976 $ và năm 2012 là 36 637 $.

Với một hộ 3 người thì thu nhập năm 2010 là 44 113 $, năm 2011 là 44 229 $ và năm 2012 là 45 040 $.

Với một hộ 4 người thì thu nhập năm 2010 là 53 557 $, năm 2011 là 53 699 $ và năm 2012 là 54 685 $.

Với một hộ 5 người thì thu nhập năm 2010 là 60 745 $, năm 2011 là 60 905 $ và năm 2012 là 62 023 $.

Với một hộ 6 người thì thu nhập năm 2010 là 68 509 $, năm 2011 là 68 689 $ và năm 2012 là 69 950 $.

Với một hộ 7 người thì thu nhập năm 2010 là 76 275 $, năm 2011 là 76 475 $ và năm 2012 là 77 879 $.

Nếu hơn 7 người thì cứ mỗi một thành viên thêm vào thì bạn phải cộng thêm 7 766 $ cho năm 2010, 7 786 $ cho năm 2011 và 7 929 $ cho năm 2012.

Trên đây là bản thu nhập của liên bang để bảo lãnh cha mẹ hoặc/và ông bà. Bản này chỉ áp dụng cho những người bảo lãnh sống ngoài tỉnh Quebec. Người bảo lãnh phải hội đủ điều kiện về thu nhập tối thiểu cần thiết dựa trên bảng Ngưỡng Thu Nhập Thấp (Low Income Cut-Offs) [ở trang http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2 ... 02-eng.htm] + 30%.

Người người sống ở tỉnh Quebec có thể vào trang http://www.immigration-quebec.gouv.qc.c ... index.html để tính thu nhập cần thiết.


TRÁCH NHIỆM BẢO TRỢ

Khi bạn bảo lãnh cha mẹ hoặc/và ông bà của bạn thì bạn sẽ chịu trách nhiệm cho họ về tài chánh trong vòng 20 năm.

Trách nhiệm của bạn bắt đầu khi họ nhập cảnh vào Canada với tư cách thường trú nhân.


Những người muốn bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà nên tranh thủ nộp hồ sơ đầy đủ càng nhanh càng tốt. Khi CIC nhận đủ 5 000 bộ hồ sơ đầy đủ, những bộ hồ sơ mà CIC nhận được sau đó sẽ bị gửi trở lại cho người bảo lãnh. Muốn nộp hồ sơ lại, bạn phải chờ cho đến khi CIC nhận hồ sơ mới.

Chúc các bạn một năm 2014 mọi sự như ý.


Viết xong ngày 1 tháng 1 năm 2014.

533760 top -


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image