.
DI DÂN DIỆN KINH NGHIỆM QUEBEC (PEQ) - 2013
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.

Chương trình Kinh nghiệm Quebec (Programme de l’expérience québécoise) có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 năm 2010 nhắm những người lao động tạm thời (với một năm kinh nghiệm làm việc trong Quebec) và du học sinh (với bằng cấp ở Quebec). Chương trình Kinh nghiệm Quebec không có thang chọn lọc). Không có điểm, không có lãnh vực đào tạo (ngành học), không có giai đoạn xử lý sơ bộ hoặc điểm loại liên quan đến khả năng tìm được và giữ được việc làm và cũng không có phỏng vấn. Nếu đương đơn hội đủ điều kiện, đương đơn sẽ được cấp Certificat de sélection du Québec (CSQ), tạm dịch là giấy chứng nhận được chọn vào Quebec. Chương trình Kinh nghiệm Quebec áp dụng cho những công nhân nước ngoài đang ở trong Quebec và du học sinh đã học ở Quebec mặc dù họ không còn ở Quebec.


Để có thể nộp đơn CSQ, người công nhân nước ngoài phải hội đủ những điều kiện sau đây:

1. Bạn đã tuân theo những điều kiện của giấy phép lao động tạm thời và sống ở Quebec hợp pháp ở thời điểm nộp đơn. Nói một cách khác, bạn phải có qui chế người lao động nước ngoài hợp pháp.

2. Bạn có kinh nghiệm việc làm chuyên môn toàn thời gian, nghĩa là việc làm trình độ quản lý, chuyên gia hoặc kỹ thuật (Loại tay nghề 0 hoặc Trình độ tay nghề A hay B của Hệ thống phân loại nghề quốc gia [NOC]), tối thiểu 12 tháng trong vòng 24 tháng cuối cùng. Việc làm không cần phải liên tục và cũng không cần phải cùng một người chủ. Việc làm toàn thời gian là tối thiểu 30 tiếng mỗi tuần.

3. Bạn chứng minh được khả năng tiếng Pháp nghe và nói trình độ trung cấp cao (tối thiểu trình độ 7 của Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes hoặc tương đương). Lúc nộp đơn, bạn phải nộp một trong những giấy tờ sau đây:

- Bản chánh của giấy chứng kết quả thi hoặc của bằng cấp cho thấy tiếng Pháp nghe và nói của bạn ở trình độ B2 của Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) hoặc tương đương; hay

- Bản chánh của phiếu điểm chứng nhận rằng bạn đã đậu một khóa tiếng Pháp trình độ trung cấp cao (tối thiểu trình độ 7 của Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes hoặc tương đương) tại một trường đại học hoặc một trường học được công nhận bởi Bộ Giáo Dục của Quebec; hay

- Bản chánh của giấy chứng nhận bạn đã thỏa mãn điều kiện về ngôn ngữ của một hội đoàn chuyên gia trong Quebec; hay
- Bản chánh hay bản sao có công chứng của phiếu điểm sau cùng chứng nhận rằng bạn đã hoàn tất ba năm trung học hoặc ba năm hậu trung học bằng tiếng Pháp toàn thời gian trong một trường học ở Quebec hay ở nước ngoài.

Xin lưu ý rằng kinh nghiệm việc làm trong trường học hoặc ngoài trường học với tư cách du học sinh có giấy phép làm việc hoặc việc làm thực tập trong thời gian học không thể xem là kinh nghiệm viêc làm của người lao động nước ngoài bởi vì giấy phép tạm trú chính của bạn là giấy phép du học. Ngược lại, kinh nghiệm việc làm với giấy phép đi làm sau khi tốt nghiệp, trong chương trình trao đổi tuổi trẻ và kinh nghiệm việc làm thực tập không liên quan đến ngành học ở Quebec được tính trong kinh nghiệm việc làm của người lao động nước ngoài.

4. Bạn phải tuân theo cam kết tự chủ về tài chánh cho chính bản thân bạn và cho những thành viên trong gia đình của bạn (nếu có) trong thời gian tối thiểu 3 tháng đầu kể từ ngày bạn trở thành thường trú nhân.

Những cuộc thi khả năng tiếng Pháp được công nhận gồm có:

- Test d’évaluation du français adapté pour le Québec (TEFaQ) của Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île de France (Phòng thương mại và kỹ nghệ Paris- Île de France);

- Test de connaissance du français pour le Québec (TCFQ) của Centre international d’études pédagogiques (Trung tâm quốc tế về nghiên cứu sư phạm);

- Test d’évaluation du français (TEF) của Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île de France (Phòng thương mại và kỹ nghệ Paris- Île de France);

- Test de connaissance du français (TCF) của Centre international d’études pédagogiques (Trung tâm quốc tế về nghiên cứu sư phạm);

- Diplôme d’études en langue française (DELF) của Centre international d’études pédagogiques (Trung tâm quốc tế về nghiên cứu sư phạm);

- Diplôme approfondi de la langue française (DALF) của Centre international d’études pédagogiques (Trung tâm quốc tế về nghiên cứu sư phạm).


Để có thể nộp đơn xin CSQ, du học sinh tốt nghiệp phải hội đủ những điều kiện sau đây:

1. Bạn đã ở Quebec ít nhất phân nửa thời gian của chương trình học và bạn đã tuân theo những điều kiện của giấy phép du học. Nói một cách khác, bạn phải có qui chế du học sinh hợp pháp.

2. Kể từ lúc tốt nghiệp, bạn chưa bắt đầu học ngành mới ở Quebec.

3. Bạn tốt nghiệp trong vòng 36 tháng trước ngày nộp đơn xin CSQ. Bằng cấp của bạn là một trong những bằng cấp sau đây:

- Bằng trung học chuyên nghiệp tối thiểu 1 800 giờ hoặc bằng trung học cộng giấy chứng nhận ngành học chuyên môn với ít nhất 1 800 giờ đào tạo liên tục;
- Bằng cao đẳng (CEGEP) kỹ thuật;
- Bằng cử nhân;
- Bằng cao học (thạc sĩ);
- Bằng tiến sĩ.

Xin lưu ý rằng những chương trình học từ xa không được công nhận trong Chương trình kinh nghiệm Quebec nếu người du học sinh không có mặt ở Quebec trong thời gian đào tạo.

4. Bạn đã học ở Quebec trong chương trình dạy bằng tiếng Pháp. Nếu không thì bạn phải chứng minh khả năng tiếng Pháp nghe và nói ở trình độ trung cấp cao (tối thiểu trình độ 7 của Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes hoặc tương đương) bằng cách nộp bằng cấp, phiếu điểm, kết quả của một cuộc thi khả năng tiếng Pháp được công nhận bởi Bộ Di Trú và Sắc Tộc của Quebec hoặc giấy chứng nhận bạn đã thỏa mãn điều kiện về ngôn ngữ của một hội đoàn chuyên gia trong Quebec.

Để chứng minh khả năng tiếng Pháp, bạn phải nộp một trong những giấy tờ sau đây:

- Bản chánh hoặc bản sao có công chứng của giấy chứng nhận rằng bạn đã hoàn tất chương trình học ở Quebec hoàn toàn bằng tiếng Pháp;

- Bản chánh của kết quả thi hoặc của bằng cấp cho thấy tiếng Pháp nghe và nói của bạn ở trình độ B2 của Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) hoặc tương đương; hay

- Bản chánh của phiếu điểm chứng nhận rằng bạn đã đậu một khóa tiếng Pháp trình độ trung cấp cao (tối thiểu trình độ 7 của Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes hoặc tương đương) tại một trường đại học hoặc một trường học được công nhận bởi Bộ Giáo Dục của Quebec; hay

- Bản chánh của giấy chứng nhận bạn đã thỏa mãn điều kiện về ngôn ngữ của một hội đoàn chuyên gia trong Quebec; hay

- Bản chánh hay bản sao có công chứng của phiếu điểm sau cùng chứng nhận rằng bạn đã hoàn tất ba năm trung học hoặc ba năm hậu trung học bằng tiếng Pháp toàn thời gian trong một trường học ở Quebec hay ở nước ngoài.

5. Bạn không có học bổng với điều kiện phải trở về nước sau khi tốt nghiệp hoặc bạn đã thi hành điều kiện này.

6. Bạn phải tuân theo cam kết tự chủ về tài chánh cho chính bản thân bạn và cho những thành viên trong gia đình của bạn (nếu có) trong thời gian tối thiểu 3 tháng đầu kể từ ngày bạn trở thành thường trú nhân.

Nếu bạn thỏa mãn tất cả điều kiện nói trên, bạn sẽ được cấp CSQ một cách nhanh chóng. Theo trang http://www.immigration-quebec.gouv.qc.c ... tml#delais của Bộ Di Trú và Sắc Tộc của Quebec thì những đơn xin trong Chương trình kinh nghiệm Quebec được xét ưu tiên, nghĩa là trong thời gian 20 ngày hoặc nhanh hơnSau khi có CSQ, bạn có thể nộp đơn xin định cư cho Bộ Quốc Tịch và Di Trú của chính phủ liên bang Canada. Khi bạn được cấp CSQ, xác suất của bạn được cho định cư ở Canada rất cao vì chính phủ Canada chỉ trách nhiệm về việc kiểm tra sức khỏe và lý lịch tư pháp của bạn.

Chương trình Kinh nghiệm Quebec có một điểm lợi đối với du học sinh ở Quebec ở điểm là bạn không cần kinh nghiệm việc làm và bạn có thể bắt đầu nộp đơn trong vòng 6 tháng trước ngày tốt nghiệp dự trù của bạn. Tuy nhiên, đơn của bạn sẽ chỉ được đánh giá sau khi bạn nộp bằng chứng tốt nghiệp.

Người lao động nước ngoài ở Quebec chỉ cần một năm kinh nghiệm việc làm để có thể nộp đơn trong Chương trình kinh nghiệm Quebec, trong khi những công nhân nước ngoài ở những nơi khác trong Canada cần 2 năm kinh nghiệm trước khi nộp đơn xin định cư diện Kinh nghiệm Canada (Canadian Experience Class).

Những đương đơn đủ điều kiện để nộp đơn xin CSQ trong Chương trình kinh nghiệm Quebec không bị chi phối bởi tiêu chuẩn sàng lọc của diện tay nghề ở Quebec (Quebec Skilled Worker).

Xin lưu ý rằng với học vấn và kinh nghiệm việc làm ở Quebec, bạn cũng có thể đủ điều kiện để xin định cư ở Canada diện Kinh nghiệm Canada. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể nộp đơn xin định cư diện Kinh nghiệm Canada nếu bạn có ý định sống ở một tỉnh bang hoặc lãnh thổ tự trị khác ngoài Quebec. Nếu bạn có ý định sống tại Quebec, bạn phải làm đơn trong chương trình di dân của Quebec.

Điều kiện của Chương trình kinh nghiệm Canada khác với Chương trình kinh nghiệm Quebec.

Bạn có thể nộp đơn xin định cư diện Kinh nghiệm Canada nếu bạn có tối thiểu một năm kinh nghiệm việc làm quản lý, chuyên môn hoặc kỹ thuật trong vòng 36 tháng trước khi nộp đơn và có khả năng ngoại ngữ cấp độ 5 hoặc 7 tùy theo việc làm trình độ quản lý, chuyên môn hoặc kỹ thuật.

Muốn nộp đơn xin CSQ trong Chương trình kinh nghiệm Quebec, bạn có thể vào trang http://www.immigration-quebec.gouv.qc.c ... index.html.

Muốn làm đơn xin định cư ở Canada sau khi có CSQ trong Chương trình kinh nghiệm của Quebec, bạn có thể vào trang http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/quebec/index.asp.

Vì thời gian xét đơn xin định cư ở Canada có thể lâu, do đó trong thời gian chờ xử lý, những du học sinh có thể nộp đơn xin giấy phép đi làm sau khi tốt nghiệp (Post-Graduation Work Permit) để có thể ở lại trong Canada trong khi chờ xét đơn định cư. Bạn có thể nộp đơn xin giấy phép đi làm trong thời gian 90 ngày sau khi có giấy chứng nhận tốt nghiệp như phiếu điểm. Giấy phép du học của bạn phải còn hiệu lực khi bạn xin giấy phép đi làm sau khi tốt nghiệp.

515430 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image